REKISTERISELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hemgjord Suvisaara Holmströmin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.6.2020.


1. REKISTERINPITÄJÄ

Hemgjord Suvisaara Holmström

3128600-5

Frantsinkatu 3 D 311

20540 Turku

contact@hemgjord.fi


2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Suvisaara Holmström
040 252 95 46


3. REKISTERIN NIMI

Hemgjord Suvisaara Holmström verkkokaupan asiakasrekisteri.


4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hemgjord Suvisaara Holmström verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Hemgjord Suvisaara Holmström verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Hemgjord Suvisaara Holmström verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurin ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).